ປະກາດ ປະກາດ ປຣແກຣມທົວລາວກັບ |Open Laos tour
Now day :

- Hotline: +85 620 225 - 45 777

[giaban]ລາຄາ: 1.000.000 LAK [/giaban]
[tomtat]
ລາຄາ: ຕາມການເດີນທາງແຕ່ລະຄັ້ງ LAK|Land tour:  ຕິດຕໍ່ເລົາ
ຫມາຍຄວາມວ່າ: ລົດໃຫຍ່ 
ນອນ: ໂຮງແຮມ 3*
ເວລາ: ຕາມການເດີນທາງແຕ່ລະຄັ້ງ
ເລີ່ມຕົ້ນທີ່: Laksao
ດຕໍ່ເລົາ: (+85) 62022545777

[/tomtat]
[mota]

Laos Tours: ການທ່ອງທ່ຽວລາວ - ນີ້ແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວລາວ - ຂອງ Phannnghongtravel
ປະກາດ ປະກາດ ປຣແກຣມທົວລາວກັບ ຜານາງຮ້ອງ ທ່ອງທ່ຽວ

ປະກາດ ປະກາດ ປຣແກຣມທົວລາວກັບ ຜານາງຮ້ອງ ທ່ອງທ່ຽວ
ພ້ອມກິດຈະກຳເຕັມອິ່ມ


 1. Tour Bolikhamxay: ການເດີນທາງ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງ: ລົດ

ລາຄາ: 1.350.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ: 03 ວັນ  02 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ

2. Tour Vang Vieng: Tours ລາວ ຄົ້ນພົບ Vang Vieng

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງ: ລົດ

ລາຄາ: 1600.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ: 03 ວັນ  02 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ


3. Tour Sam Naue in Hua Phan: ການເດີນທາງ ຊຳເໜືອ - ຫົວພັນ
ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງ: ລົດ

ລາຄາ: 1850.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ: 04 ວັນ  03 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ

4. Tour  Packse Champasack: ປະກາດ ປະກາດ ຈຳປາສັກ ປຣແກຣມທົວລາວກັບ ທ່ອງທ່ຽວ

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງ: ລົດ

ລາຄາ: 2.500.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ: 05 ວັນ  04 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ

5. Tour Vientine-Luang Prabang: ປະກາດ ປະກາດ ວຽງຈັນ ປຣແກຣມທົວລາວກັບ - ຫຼວງພະບາງ ປຣແກຣມທົວ

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງ: ລົດ

ລາຄາ: 2.500.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ: 05 ວັນ  04 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ

6. Tour Luang Prabang: ປະກາດ ປະກາດ ຫຼວງພະບາງ ປຣແກຣມທົວລາວກັບ ທ່ອງທ່ຽວ

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງ: ລົດ

ລາຄາ: 2.200.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ: 03 ວັນ  02 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ

7. Tour Xieng Khouang: ປະກາດ ປະກາດ ຊຽງຂວາງ ປຣແກຣມທົວລາວກັບ ທ່ອງທ່ຽວ
ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງ: ລົດ

ລາຄາ: 1000.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ: 03 ວັນ  02 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ

8. Tour Vientiane: ປະກາດ ປະກາດ ວຽງຈັນ ປຣແກຣມທົວລາວກັບ ທ່ອງທ່ຽວ

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງ: ລົດ

ລາຄາ: 1000.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ: 03 ວັນ  02 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ9. Tour Khammouane- ແຂວງຄຳມ່ວນ
ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງ: ລົດ

ລາຄາ: 850.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ: 03 ວັນ  02 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ


10. Tour Savanakhet-ການເດີນທາງ ແຂວງສາລະວັນ

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງ: ລົດ

ລາຄາ: 1.650.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ: 03 ວັນ  02 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ


12. Tour Oudomxay: ທີ່ຈະມາ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ


ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງ: ລົດ

ລາຄາ: 1.650.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ: 03 ວັນ  02 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ


13. Tour Xaynhaburi: ບຸນຊ້າງທີ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ


ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງ: ລົດ

ລາຄາ: 2.200.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ: 04 ວັນ  03 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ

[/mota]

BACK TO TOP